ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №94

 

ВІДКРИТИЙ ДОСТУП

СТАТУТ

 

 

Затверджено:

наказом

управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради

№  35 УМ

від   06.02.2017

                            

Начальник управління

__________ В.Самчук

 

 

 

                                                                                   СТАТУТ

                                                                       комунального закладу                        

                                         «Дошкільний  навчальний заклад  (ясла-садок) № 94»                                                                                        Криворізької міської ради

 

 

                                  (нова редакція)

       

                                                                  Ідентифікаційний код 38658461

 

 

 

 

 

                                                                             м. Кривий Ріг

                                                                                 2017 рік

 

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

 

1.1.         Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№94» Криворізької міської ради (надалі – Заклад) є юридичною особою, може мати реєстраційний та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України, самостійний баланс, має печатку, штамп і бланки з назвою Закладу.

1.2.   Заклад здійснює свою діяльність відповідно до  Законів України:   «Про освіту», «Про дошкільну освіту», зі змінами; «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 03.05.1999 №127, Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами), даного Статуту та локальних нормативних актів.

 1.3. Заклад створено рішенням Криворізької міської ради №1814 від       27.02.2013  як комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 94 загального розвитку» Криворізької міської ради.

           Заклад зареєстровано 17.04.2013 (номер запису 12271020000014542).         

1.4.   Засновником Закладу та власником його майна є територіальна громада міста Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради (надалі – Власник).

1.5.   Заклад підконтрольний Власнику, підпорядкований та підзвітний уповноваженим органам управління: відділу освіти виконкому Металургійної районної у місті ради (безпосередньо) та управлінню освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, у межах наданих повноважень.

1.6.   Заклад зареєстровано в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації

1.7.   Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою згідно з чинним законодавством України за реалізацію головних завдань щодо забезпечення рівня дошкільної освіти і виховання в обсязі державних вимог, виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, відповідає за раціональне використання і відтворення природних ресурсів, за забезпечення екологічної безпеки та дотримання фінансової дисципліни.

1.8.   Господарські, фінансові та інші взаємовідносини Закладу з Власником або уповноваженим ним органом визначаються в порядку, встановленому чинним законодавством або на договірній основі.

1.9.   Заклад здійснює військовий облік та бронювання військовозобов’язаних.

1.10. Цей Статут розроблено відповідно до чинного законодавства України: Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міносвіти України від 03.05.1999 №127 зі змінами, Положення про дошкільний навчальний заклад України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 зі змінами, інших нормативно-правових актів та локальних нормативних актів.

1.11 З моменту реєстрації цього Статуту втрачає чинність Статут, зареєстрований 17.04.2013 (№ 12271020000014542).

1.12 Заклад з усіх майнових і немайнових прав та обов’язків є правонаступником комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 94 загального розвитку» Криворізької міської ради.

1.13. Повна назва Закладу: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №94» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

Скорочена назва Закладу: КЗ «ДНЗ (ясла- садок) №94» КМР.

1.14. Місцезнаходження Закладу: 50051, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Вокзальна, будинок  8.

 

2. Мета та предмет діяльності

 

2.1.   Головною метою та предметом діяльності Закладу є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти.

2.2. Головними завданнями Закладу є: реалізація державної політики в сфері освіти; збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини; формування особистості кожної дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду.

 

3. Комплектування Закладу

 

3.1.   Порядок комплектування груп Закладу визначається Законом України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад.

3.2.  Для зарахування дитини до Закладу необхідно надати: заяву батьків або осіб, які їх замінюють, витяг з історії розвитку дитини, медичну довідку про стан здоров’я дитини, свідоцтво про народження дитини; довідку про склад сім'ї - для багатодітних сімей, довідку територіального управління праці і соціального захисту населення - для малозабезпечених сімей.

3.3.   Заклад розраховано на групи для дітей раннього та дошкільного віку, які комплектуються за віковими  ознаками.

3.4.   Планова наповнюваність груп згідно з діючими нормативами становить:     – в групах раннього віку  – 15 дітей;

         – в групах  дошкільного віку – 20 дітей.

3.5.   За дитиною зберігається місце в Закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час  відпусток батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період – 75 днів, незалежно від періоду тривалості відпусток батьків.

3.6.   З урахуванням місцевих умов Власник або уповноважений ним орган може вносити зміни у встановлений порядок зберігання за дитиною місця у Закладі.

3.7.   Відрахування дітей із Закладу може здійснюватися на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в Закладі; за бажанням батьків або осіб, що їх замінюють; коли дитина не відвідує Заклад без поважних причин більше двох місяців підряд; у разі не внесення плати за утримання дитини після встановленого терміну.

3.8.   Батьків повідомляють письмово про відрахування дитини не менше, як за 10 днів.

 

4. Режим роботи Закладу

 

4.1.   Режим роботи Закладу встановлюється Власником, враховуючи потреби батьків:

          - групи з режимом роботи 10,5 годин – з 7:00до 17:30;

          - групи з режимом роботи 12 годин – з 06:30 до 18:30.

4.2.   Заклад працює п’ятиденний робочий тиждень, вихідні дні: субота, неділя, святкові.

 

5. Організація харчування і медичного обслуговування Закладу

 

5.1.   У Закладі організовується харчування дітей  та визначається його кратність в залежності від режиму роботи Закладу та тривалості перебування в ньому дітей. Власник або уповноважений  органом управління здійснює фінансування витрат на харчування вихованців закладу відповідно до чинного законодавства України. Харчування дітей організовується відповідно до встановлених на ці цілі коштів.

5.2.   Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування витрат на утримання Закладу та харчування вихованців.

5.3.   Контроль за організацією та якістю харчування, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника Закладу.

5.4.   Медичне обслуговування дітей Закладу здійснюється штатним медичним персоналом та закріпленими медпрацівниками комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5» Криворізької міської ради. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи: контроль за станом здоров'я; фізичним розвитком дітей; організацією їх фізичного виховання, загартування; дотриманням санітарно-гігієнічних норм режиму та якості харчування.

 

6. Організація навчально-виховного процесу

 

6.1.   Зміст навчально-виховного процесу в Закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та здійснюється відповідно до програм навчання і виховання дітей дошкільного віку, затверджених та рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

6.2.   У Закладі визначена українська мова навчання та виховання.

6.3.   Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є річний план роботи, який затверджується керівником Закладу, схвалюється педагогічною радою Закладу та погоджується відділом освіти виконкому Металургійної районної  у місті ради.

6.4.   Заклад може надавати відповідно до статутних цілей і завдань додаткові освітні послуги: на основі угод між батьками або особами, які їх замінюють, у межах гранично допустимого навантаження на дитину, визначеного наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності».

6.5.   Навчальний рік починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період з 1 червня по 31 серпня.

 

7. Учасники навчально-виховного процесу

 

7.1.   Учасниками навчально-виховного процесу Закладу є: діти дошкільного віку, педагогічні, технічні працівники, навчально-допоміжний персонал, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2.   Формами морального і матеріального заохочення учасників процесу є: подяки, грамоти, премії та надбавки до заробітної плати в межах, передбачених чинним законодавством України та фондом оплати праці.

7.3.   Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють.

Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

–   обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу;

–   брати участь у поліпшенні навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Закладу;

–         захищати  законні інтереси своїх дітей у відповідних державних і судових органах;

      Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані (зобов’язання   визначені ст.36 Закону України «Про дошкільну освіту»):

–         своєчасно вносити плату за утримання дитини у Закладі в установленому порядку;

–   своєчасно сповіщати Заклад про можливість відсутності або хвороби дитини.

7.4.   На посади працівників Закладу призначаються особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, у певних випадках – професійну практичну підготовку, фізичний стан яких дає змогу виконувати покладені на них обов’язки.

7.5.   Трудові відносини регулюються Кодексом законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими законодавчими актами.

7.6.   Педагогічні працівники мають право:

– на вільний вибір, розробку та застосування педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

– на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, семінарах, нарадах, тощо;

– внесення  пропозиції щодо поліпшення роботи Закладу та навчально-  виховного процесу.

7.7.   Педагогічні працівники зобов’язані:

–       дотримуватися Статуту Закладу, посадової інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, умов контракту чи трудового договору;

–        співпрацювати з сім’ями вихованців Закладу з питань виховання дітей;

–       нести відповідальність за збереження життя, фізичне та психічне здоров’я кожної дитини під час перебування в Закладі згідно з чинним законодавством України;

–       дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків, або осіб, що їх замінюють.

 

8. Управління Закладом

 

8.1.   Управління Закладом здійснюється на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та участі в управлінні трудового колективу. Безпосереднє керівництво роботою Закладу здійснює його керівник, який призначається (на контрактній основі)  і звільняється наказом управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради відповідно до чинного законодавства України та діючого у місті Порядку. Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Закладу обумовлені в контракті.

8.2.   Керівник Закладу:

–       здійснює керівництво і контроль за діяльністю Закладу;

–       діє від імені Закладу, представляє його в усіх державних органах, на  підприємствах, в установах і громадських організаціях;

–       відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України;

–       у межах своєї компетенції видає накази, вказівки, доручення, обов’язкові для виконання працівниками Закладу;

–       організовує додаткові послуги,  спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання і навчання дітей;

–       готує в межах доведеного фонду заробітної плати та подає на затвердження до органу управління штатний розклад Закладу;

–       приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Закладу з дотриманням чинного законодавства України;

–       забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших вимог щодо охорони життя та здоров'я дітей:

–       створює сприятливі умови для здійснення навчально-виховного процесу у Закладі;

–       є начальником  цивільного захисту Закладу, діє відповідно до Кодексу цивільного захисту України та рішень виконкому Криворізької  міської ради, організовує мобілізаційні заходи.

8.3.   Органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори членів трудового колективу та батьків. Кількість учасників загальних зборів від працівників закладу – 70%, від батьків і представників громадськості – 30%. Термін повноважень загальних зборів – 1 рік. Рішення загальних зборів приймається більшістю голосів від загальної кількості присутніх. Збори скликаються не менше одного разу на рік. Загальні збори: обирають раду Закладу, її членів і голову, встановлюють термін їх повноважень; заслуховують звіт керівника Закладу, голови ради Закладу про їх роботу, дають оцінку таємним або відкритим голосуванням; затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку Закладу.

8.4.   У період між загальними зборами вищим колегіальним органом є рада Закладу. Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники Закладу, вихователі, спонсори, батьки, шефські підприємства та інші).

Рада Закладу:

–       організовує виконання рішень загальних зборів;

–       розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально – технічної бази, поповнення і використання бюджету Закладу.

8.5.   Постійно діючим колегіальним органом управління Закладу є педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять усі педагогічні працівники закладу. До складу педагогічної ради можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії. Головою педагогічної ради дошкільного навчального Закладу є його керівник. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада дошкільного навчального закладу:

–                   розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу;

–                   схвалює річний план роботи Закладу;

–                   затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

–                   організовує роботу щодо  підвищення кваліфікації педагогічних та медичних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

–                   визначає шляхи співпраці Закладу з сім’єю;

–                   заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

–    розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад.

 

9. Майно Закладу

 

9.1.   Майно Закладу є власністю територіальної громади міста Кривого Рогу й закріплюється на праві оперативного управління з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою Власника або уповноваженого ним органу. Право оперативного управління оформлюється відповідним договором між уповноваженим органом управління та балансоютворювачем. Майно Закладу не може використовуватись для інших цілей, не пов'язаних зі статутною діяльністю Закладу.

9.2.   Майно Закладу складається з основних фондів та обігових коштів, а також з інших матеріальних цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі Закладу.

9.3.   Майно Закладу може бути передане, продане, списане, обміняне, здане в оренду та передане під заставу в установленому порядку та за попередньою згодою з Власником або уповноваженим органом управління відповідно до чинного законодавства України.

9.4.   Благодійні внески та матеріальні цінності, передані Закладу безкоштовно іншими підприємствами, організаціями установами та фізичними особами зараховуються на баланс і є комунальною власністю міста.

9.5.   Заклад відповідає перед Власником за збереження та ефективне використання переданого йому майна. Відповідно до чинного законодавства України Заклад користується землею, несе відповідальність за дотримання вимог та норм чинного законодавства України щодо раціонального використання і відновлення природних ресурсів.

 

10. Фінансово-господарська діяльність

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється за рахунок бюджетних, залучених та власних коштів. Грошові кошти з рахунків Закладу можуть зніматися тільки з його дозволу.

10.2. Джерелами фінансування Закладу є кошти:

–       відповідного місцевого бюджету;

–       батьків та осіб які їх замінюють;

–       добровільні пожертвування і цільові внески фізичних та юридичних осіб;

–       інші джерела, не заборонені законодавством України.

10.3. Заклад може отримувати доходи (прибутки), які використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

10.4. Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини між Власником, уповноваженим органом управління та працівниками Закладу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) членами органів управління та інших пов’язаних з ним осіб, забороняється.

 

11. Права і обов’язки Закладу

 

11.1. Заклад  у межах кошторису доходів та видатків:

–                   має право самостійно розпоряджатися доходами від господарської діяльності у випадках, передбачених законодавчими актами України;

–                   отримувати в користування, орендувати необхідні йому обладнання та інші матеріальні ресурси;

–                   укладати будь-які договори усіх видів, крім прямо заборонених законодавством, з будь-якими контрагентами;

–                   використовувати власні кошти на заходи, що сприяють поліпшенню матеріально - технічних умов роботи Закладу;

–                   в установленому законодавством порядку здійснювати міжнародні зв'язки;

–                   вести самостійний бухгалтерський облік або передавати ведення бухгалтерського обліку до органу управління.

11.2. Обов’язки Закладу:

–                   забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального  страхування;

–                   вдосконалює форми і методи управління та господарювання;

–                   здійснювати оперативний облік своєї діяльності, вести бухгалтерську статистичну звітність самостійно або на договірних умовах з централізованою бухгалтерією в установленому порядку;

–                   складати  статистичні звіти згідно з чинним законодавством України;

–                   здійснювати капітальний ремонт основних фондів, забезпечувати  введення в дію придбаних основних засобів.

11.3. Заклад в установленому порядку подає Власнику або уповноваженому ним органу звіт про результати своєї діяльності.

11.4. Ревізія та перевірки діяльності Закладу контролюючими органами, в тому числі органами Власника, здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

11.5. Заклад організує зберігання документів, для цього керівник Закладу призначає відповідальну особу. Заклад складає угоду з органами державного архіву на предмет архівного обслуговування

 

12. Контроль за діяльністю Закладу

 

12.1. Заклад підпорядкований та підзвітний уповноваженим органам управління.

12.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Закладу є атестація, що проводиться, як правило, один раз на десять років у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

12.3. Контроль за дотриманням Закладом державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу виховання здійснюється Власником або уповноваженим ним органом управління.

12.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, передбачається відповідними нормативно-правовими актами України.

 

13. Припинення діяльності Закладу

 

13.1. Припинення діяльності Закладу здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації за рішенням Власника або суду, згідно з чинним законодавством України. В разі припинення Закладу всі його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

13.2. Заклад ліквідується:

– за рішенням Власника;

– за рішенням господарського суду;

– з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

13.3. При реорганізації і ліквідації Закладу працівникам, що звільнюються гарантуються дотримання їх прав та законних інтересів відповідно до трудового законодавства України.

13.4. Власник, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Закладу, призначають комісію з припинення (комісію з ліквідації, ліквідаційну комісію) Закладу та встановлюють порядок і строки припинення Закладу у відповідності до діючих норм чинного законодавства. З дня призначення комісії до неї переходять повноваження по управлінню Закладом. Комісія виступає у суді від імені Закладу.

13.5. Припинення Закладу здійснюється в порядку та строки, встановлені чинним законодавством України  на момент прийняття рішення про припинення.

13.6. Заклад є таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

 

      

                   

         

           

     

 

     

     

     

       Заступник міського голови                                  

       ______________В. Бєрлін                        

 

                     Ухвалено:

          на загальних зборах трудового        

 

          Колективу  

       В. о. начальника управління 

       освіти і науки виконкому 

       Криворізької міської ради

        _____________ Т. Кріпак

 

          (Протокол № 2  від 06.10.2016)

 

 

 

КАДРОВИЙ СКЛАД

 

 

Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти складається   з 12 педагогів:

 

 Завідувач-1                                                                                                             Вихователь-методист -1                                                                                                   

 Практичний психолог-1                                                                                  

 Музичний керівник -1                                                                                     

 Вихователі -8.

 

Освітній рівень педагогів

 

ПОВНА ВИЩА 85 %
НЕПОВНА ВИЩА 15 %

 

Фаховий рівень педагогів

 

"СПЕЦІАЛІСТ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ " - 2 ПЕДАГОГА

"СПЕЦІАЛІСТ 1 КАТЕГОРІЇ" -1 ПЕДАГОГ

«СПЕЦІАЛІСТ 2 КАТЕГОРІЇ» – 1 ПЕДАГОГ

"СПЕЦІАЛІСТ" - 4 ПЕДАГОГА

БЕЗ КАТЕГОРІЇ (ТАРИФНИЙ РОЗРЯД) – 4 ПЕДАГОГА

 

 

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДУ

 

НОРМАТИВНА НАПОВНЮВАНІСТЬ КЗ "ДНЗ (ЯСЛА-САДОК) №94" КМР
- 75 ВИХОВАНЦІВ
ФАКТИЧНА НАПОВНЮВАНІСТЬ КЗ "ДНЗ (ЯСЛА-САДОК) №94" КМР
- 90 ВИХОВАНЦІВ 

 

 

МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ

 

МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ ТА ЙОГО НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ДОЗВОЛЯЮТЬ ЗДІЙСНЮВАТИ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НА ДОСТАТНЬОМУ РІВНІ
 
В ЗАКЛАДІ ФУНКЦІОНУЮТЬ  4 ВІКОВИХ ГРУПИ:
- 1 ГРУПА РАННЬОГО ВІКУ
- 2 ГРУПА МОЛОДШОГО ВІКУ
- 3 ГРУПА СЕРЕДНЬОГО ВІКУ
- 4 ГРУПА СТАРШОГО ВІКУ
В ЗАКЛАДІ ФУНКЦІОНУЄ ОДИН МУЗИЧНИЙ ЗАЛ, КАБІНЕТ МУЗИЧНОГО КЕРІВНИКА, КАБІНЕТ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА, МЕДИЧНИЙ КАБІНЕТ З ІЗОЛЯТОРОМ, МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ, ХАРЧОБЛОК ТА ПРАЛЬНЯ

 

 

РІЧНИЙ ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА

 

 

Річний звіт

завідувача комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №94» Криворізької міської ради

КРАВЧУК ТЕТЯНИ ІВАНІВНИ

про свою діяльність перед

педагогічним колективом,

батьківським комітетом

та громадськістю за 2019/2020 н.р.

 

     Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних,  загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

          З метою поєднання державного і громадського  контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у дошкільному навчальному закладі звітую:

головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Протягом 2018/2019 н.р. колектив КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №94» КМР працював над вирішенням таких ключових завдань:

вивчення запитів і очікувань батьків щодо надання дітям освітніх послуг, готовності їх до взаємодії із дошкільним закладом у вирішенні завдань розвитку, виховання і навчання дітей,  труднощів, які виникають у  родинному вихованні  у забезпеченні індивідуальної траєкторії розвитку дитячої особистості;

освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства (ІІ етап (організаційно-моделюючий));

- охорона життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку;

- актуалізація питань безпеки життєдіяльності;

 - ефективність навчально-виховної роботи;

-  економічне виховання; формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;

-  музичне виховання.

Актуальним завданням залишається забезпечення доступності здобуття якісної освіти для дошкільнят. Тому ми максимально охопили навчанням дітей п’ятирічного віку. В групі налічується 29 дітей.

В дошкільному навчальному закладі працюють кваліфіковані педагогічні кадри: 12 чол.

З вищою освітою  - 8, з середньою спеціальною 4.  Педагогів розставляємо на групи відповідно до кваліфікації категорії, враховуючи психологічну сумісність, педагогічний стаж. Підвищився рівень організації навчально-виховного процесу в дошкільному закладі. Пройшли курси перепідготовки: Семенова Т.В. та Головань О.О.

Критичним залишається стан зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу. Потребують державної підтримки стан фінансування дошкільної освіти: періодичні педагогічні видання, посібники, меблі, м’який інвентар, виконання ремонтних та обслуговуючих робіт, відсутність ТЗН. Не в достатній кількості оновлюється  обов’язкове обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільному закладі.

Надана допомога від відділу освіти виконкому Металургійної районної у місті ради:

-   навчання відповідальної особи за тепло господарство;

-   перезаряджено вогнегасники – 10 шт. ;

-   перевірка опору та ізоляції заземлення;

-   оплачують комунальні послуги;

-   заміна фільтрів для системи очищення холодного водопостачання;

-   повірка  теплового лічильника;

-   придбано другий тепловий лічильник;

-   лопати підборні – 3шт.;

-   фарба – 5 банок;

-   дитячі іграшки та ігри;

-   миючі та чистячи засоби;

- дезинфікуючі засоби;

Батьківською громадскістю надано допомогу:

-         завезено пісок;

-          замінено двері в групі №1

-         придбано куточок природи  в групі №1 та в групі №4;

-          замінили шпалери в групі №1

-         придбано методичну літературу;

-         фарбування обладнання території закладу;

-         повірені монометри та тонометри;

-         зроблено косметичний ремонт підвального приміщення ЗДО

-        проведено капітальний ремонт коридору головного входу в ЗДО 

-         зроблено ремонт електроплити,  електросковороди та електром’ясорубок.

      Детально підходимо до вивчення соціального стану сімей.

Так, неповних сімей в дошкільному закладі  - 15;  матерів-одиначок – 8;  багатодітних сімей – 6;   малозабезпечених – 1 сімей.  

Особливої актуальності набуває в дошкільному закладі правильна організація харчування дітей. Старша медсестра Горбунова І.А. забезпечує систематичний контроль за роботою харчоблоку, дотриманням режиму харчування. З метою забезпечення раціонального харчування в закладі постійно працює  рада по харчуванню, яка періодично здійснює контроль за роботою харчоблоку.

Протягом всього періоду перебування дітей в дошкільному закладі забезпечується охорона їх здоров’я: планові медичні огляди, диспансеризація, профілактичні щеплення, визначення рівня фізичного розвитку на основі антропометричних даних.

Основна кількість дітей в дошкільному закладі відносить до І та ІІ груп здоров’я. Всього дітей в дошкільному закладі – 100 чоловік. З них І групи здоров’я основна кількість дітей, тобто 89 осіб (84,6%), до ІІ групи здоров’я відносять також здорові діти, що мають незначні відхилення з боку окремих органів і систем – 11  дітей (10,4%). 

В дошкільному закладі відповідно до професії розроблена інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності. Педагогічні працівники відповідають за охорону і здоров’я вихованців групи, в якій вони працюють.

Приділяють увагу моральному та матеріальному стимулюванню педагогічних працівників.

Сприяємо матеріальному заохоченню вихователів шляхом виділення премій, відмічаємо найбільш творчих педагогів.

Порушень інструкцій з охорони життя і здоров’я вихованців не було.     

Спільно з педагогами та батьківською громадськістю вирішуємо навчально-виховні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності дошкільного закладу. Зауважень з боку батьківського комітету, батьків не надходило. На пропозиції реагуємо оперативно, дотримуємось принципів взаємоповаги та позитивної мотивації.

 

ОСІТНІ ПРОГРАМИ

 

ПЕРЕЛІК ПРОГРАМ

за якими  працює Комунальний  заклад

«Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) №94» Криворізької міської ради

у 2019-2020 навчальному році

 

  • Базовий компонент дошкільної освіти (наук. керівник Богуш А. М.), МЦФР Україна;
  • Дитина в дошкільні роки. Комплексна освітня програма (наук. керівник Богуш А. М.)
  •  Світ дитинства. Комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів (наук. керівник Богуш А. М.), Мандрівець.
  • Про себе треба знати, про себе треба дбати. Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності  дітей дошкільного віку (Лохвицька Л. В.), Мандрівець.
  • Скарбниця моралі. Парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку (Лохвицька Л. В.), Мандрівець.
  • Казкова фізкультура. Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (Єфименко М. М.), Мандрівець.
  • Мудрі шахи. Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи (Семизорова В. В., Духновська О. І.,Пащенко Л. Ю.), Мандрівець.
  •  «Грайлик», програма з реалізації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт..Березіна О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А.)

 

ВИКОНКОМ  КРИВОРІЗЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

 

Н  А  К  А  З

 

19.10.2017

            м. Кривий Ріг

                                                                                   № 346

 

 

Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти

 

Відповідно до ст.ст. 26, 30, 78, 79 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017, з метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладів освіти,

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Начальникам відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівникам закладів освіти комунальної власності міста, які здійснюють бухгалтерський облік самостійно забезпечити:

1.1.Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

1.2. Умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти.

1.3. Формування відкритих та загальнодоступних ресурсів з інформацією про свою діяльність та оприлюднення такої інформації.

1.4. Оприлюднення на власних веб-сайтах інформації щодо:

1.4.1. Кошторисів доходів та видатків на відповідний рік, щорічно до 1 лютого;

1.4.2. Фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих коштів у звітному році;

1.4.3. Інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством;

1.4.4. Інформацію про стан виконання бюджету у розрізі статей доходів і видатків, не пізніше 1 березня року, що настає за звітним роком.

1.5. Щоквартальне оновлення інформації, зазначеної у 1.4.2, 1.4.3 цього наказу, щодо прогнозних показників запланованих коштів на бюджетний рік по кожному навчальному закладу та фактично використані кошти.

 

2. Категорично заборонити збір готівкових коштів, учасниками освітнього процесу та працівниками закладів на території навчальних закладів.

3. Начальникам відділів освіти виконкомів районних у місті рад провести навчання керівників закладів освіти з питань складання бюджету закладу.

 

4. Платні освітні та інші послуги надавати відповідно до вимог п.3 ст. 78 Закону України «Про освіту».

 

5. Покласти персональну відповідальність за вчинення протиправних дій щодо збору коштів у закладах освіти комунальної власності міста, приховування інформації про надходження та використання всіх отриманих коштів, за своєчасність та достовірність надання інформації розміщеної, на онлайн-ресурсі на начальників відділів освіти виконкомів районних у місті рад та керівників закладів.

 

6. Оприлюднити даний наказ на сайті управління освіти і науки та        КЗ «Інноваційно-методичний центр» Криворізької міської ради в термін до 31.10.2017 р.

 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

Начальник управління                                                                  Т. Кріпак

 

 

КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

24.10.2016

м. Кривий Ріг

№ 200-р

 

⌐                                                         ¬

Про дотримання вимог законодавства у сфері здійснення

благодійної діяльності в дошкільних, загальноосвітніх та

позашкільних навчальних закладах міста

 

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року №1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»; керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1.    Управлінню освіти і науки виконкому Криворізької міської ради (Кріпак Т.П.) ужити заходів щодо заборони керівникам дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів особисто (або через членів педагогічного колективу) здійснювати отримання благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб. 

 

2.    Виконкомам районних у місті рад (Солод В.М., Коритнік В.В., Беззубченко В.В., Ратінов І.Г., Шаповалов Г.А., Нєженцев С.В., Рижков Є.В.):

2.1. Здійснювати моніторинг своєчасного оприбуткування закладами освіти товарно-матеріальних запасів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб, у тому числі на рахунки закладів, відкриті в територіальних органах Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області.

2.2. Організувати проведення інструктивно-методичних практикумів для керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів спільно з головами батьківських комітетів (рад) з питань дотримання вимог законодавства у сфері здійснення благодійної діяльності.

3.    Керівникам комунальних загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів міста:

3.1. Дотримуватися вимог чинного законодавства України у сфері благодійної діяльності.

3.2. Забезпечити постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на веб-сайтах навчальних закладів.

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Бєрлін В.М.

 

 

 

 

Міський голова                                                                    Ю.Вілкул

 

 

 

 

ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

 

                                             Н А К А З

31.10.2016                           м. Кривий Ріг                                  №333

Про дотримання чинного
законодавства щодо отримання,
використання та обліку благодійних
(добровільних) внесків від
юридичних та фізичних осіб

 

На виконання розпорядження міського голови від 24.10.2016 №200-р «Про дотримання вимог законодавства у сфері здійснення благодійної діяльності в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста», відповідно до ст. 53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про благодійництво та благодійні організації», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного та Цивільного кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1222 (зі змінами) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я , соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» та з метою дотримання навчальними закладами міста вимог законодавства щодо отримання, обліку та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків.

 

НАКАЗУЮ:

1.     Начальникам відділів освіти виконкомів районних у місті рад:

1.1.         Вжити необхідних заходів щодо неухильного виконання вимог чинного законодавства стосовно отримання, обліку та прозорості використання благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб в закладах освіти району.

1.2.          Провести інструктивно-методичні практикуми для керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів спільно з головами батьківських комітетів (рад) з питань дотримання вимог законодавства у сфері здійснення благодійної діяльності.

1.3.         Покласти персональну відповідальність на керівників навчальних закладів за дотримання норм чинного законодавства щодо збору благодійних, спонсорських внесків та прозорості їх використання.

1.4.         Включати до планів перевірки навчальних закладів з питань стану фінансово-господарської діяльності питання щодо надходження, обліку та використання благодійних внесків.

2.     Директорам загальноосвітніх навчальних закладів, завідувачам дошкільних навчальних закладів, директорам позашкільних навчальних закладів:

2.1.         Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства усіма учасниками навчально-виховного процесу щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

2.2.         Не допускати незаконного збирання коштів працівниками начальних закладів і використання їх без відповідного бухгалтерського обліку.

2.3.         Обліковувати благодійні (добровільні) внески від юридичних та фізичних осіб із залученням працівників централізованої бухгалтерії відділів освіти виконкомів районних у місті рад.

2.4.         Встановити дієвий контроль за отриманням, використанням та обліком благодійних внесків в навчальних закладах.

2.5.         Забезпечити постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайтах навчальних закладів та у засобах масової інформації.

2.6.         Провести відповідну роз’яснювальну роботу серед педагогічної громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

2.7.         Систематично, не рідше одного разу на півріччя, та щорічно 10 червня проводити звітування про використання коштів, отриманих як благодійні внески, перед педагогічними колективами, радами та піклувальними радами навчальних закладів, батьківською громадськістю .

2.8.         Про вжиті заходи інформувати управління освіти і науки виконкому міської ради до 01 січня щорічно

3.     Відповідальність за виконання наказу покласти на заступника начальника управління освіти і науки виконкому міської ради Басову Т.Л., контроль -  залишаю за собою.

В.о. начальника управління                                              Т.Кріпак